Regulamin usług hostingowych

I. Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług hostingowych, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, zwanym dalej „Usługodawcą” jest Robotize-ICT Fabian Wostal z siedzibą w Overdijknkstraat 52, 1333 JN Almere-Buiten, Holandia
 3. „Abonentem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) korzystający z usługi, podmiot który zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot na rzecz którego została zawarta taka umowa, posiadający siedzibę lub adres zamieszkania na terenie Holandii.
 4. „Usługa hostingowa” to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Abonenta, polegająca na udostępnieniu Abonentowi za pośrednictwem sieci internet części powierzchni dyskowej serwera i uruchomieniu na nim określonych usług, zgodnie z parametrami danej usługi hostingowej podanymi w specyfikacji na stronach internetowych Usługodawcy oraz zapotrzebowaniem Abonenta.
 5. „Okres rozliczeniowy” to okres określony w ofercie Usługodawcy, na który Abonent zawarł na podstawie niniejszego regulaminu umowę o świadczenie usług hostingowych.

II. Warunki zawierania i rozwiązania umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług hostingowych, polega na wypełnieniu i akceptacji formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach internetowych Usługodawcy, zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz innymi postanowieniami, stanowiącymi elementy umowy, i akceptacją ich treści przez Abonenta.
 2. Abonentowi, który zawarł umowę o świadczenie usług hostingowych, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres info@robotize-ict.nl z kontaktowego adresu e-mail Abonenta lub listownie na adres Usługodawcy.
 3. Umowa o świadczenie usług hostingowych zawierana jest na czas nieokreślony i ulega przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem określonym w punkcie 4.
 4. Każdej ze strony przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług hostingowych ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, najpóźniej na 14 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
 5. Rozwiązanie umowy przez Abonenta następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy pocztą elektroniczną na adres info@robotize-ict.nl z kontaktowego adresu e-mail Abonenta lub listownie na adres Usługodawcy.
 6. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Abonenta.
 7. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub po odstąpieniu od zawartej umowy Usługodawca usuwa wszystkie dane umieszczone na wydzielonej dla Abonenta powierzchni dyskowej serwera.

III. Rejestracja i uruchamianie usługi

 1. Abonent zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym w trakcie zamawiania usługi danych wymaganych przez Usługodawcę, zgodnych z rzeczywistością.
 2. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów jak i przekazywania tych danych innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy i windykacji wynikających z niej należności,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę, informacji handlowych od Usługodawcy i jego partnerów.
 3. Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku:

  1. uzasadnionego podejrzenia, iż dane podane przez Abonenta są niezgodne z rzeczywistością,

  2. nie potwierdzenia w terminie 7 dni od wezwania swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracji usługi w sposób określony przez Usługodawcę,

  3. wcześniejszego rozwiązania umowy z Abonentem przez Usługodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent,

  4. gdy zachodzi uzasadniona obawa, że usługa hostingowa wykorzystywana będzie do celów niezgodnych z przeznaczeniem i charakterem usługi, w szczególności gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Usługodawcy lub innych podmiotów, a także gdy zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą usługi dokonywane będą działania stanowiące czyny zabronione (np. przesyłana będzie korespondencja o charakterze masowym tzw. SPAM),

  5. gdy Abonent korzystał uprzednio z usługi hostingowej w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub jeżeli naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi prawa osób trzecich, postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązujące,
  6. nie aktywowania zamówionej usługi przez Abonenta w terminie 7 dni od jej zamówienia. O sposobie aktywacji usługi hostingowe Usługodawca zawiadamia Abonenta w przesyłanej do niego pocztą elektroniczną wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usług hostingowych,
  7. niedostarczenia Usługodawcy w oznaczonym przez niego terminie dokumentów, o których mowa w punkcie III p.4.
 4. Abonent zobowiązuje się przesłać usługodawcy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, kopie dokumentów potwierdzających podane przez niego dane w formularzu rejestracyjnym usługi.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi hostingowej na rzecz Abonenta następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego przez Usługodawcę i aktywacji usługi przez Abonenta, o czym Abonent zostaje poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

IV. Płatności i formy rozliczenia

 1. Płatność za usługi hostingowe świadczone przez Usługodawcę należy wnosić z góry za cały okres rozliczeniowy.
 2. Wpłaty za usługi świadczone przez Usługodawcę należy wnosić na rachunek bankowy Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych wskazanego przez Usługodawcę drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed upływem okresu rozliczeniowego.
 3. Wysokość pierwszej opłaty z tytułu świadczenia usługi hostingowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji usługi i wnoszona jest w momencie składania zamówienia na usługę hostingową.
 4. Termin płatności za kolejny okres abonamentowy upływa w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.
 5. Abonent zobowiązany jest do dokonywania terminowej płatności za zamówione usługi na podstawie faktury proforma lub faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 6. W przypadku braku płatności w oznaczonym terminie Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, wstrzymania się z dalszym świadczeniem wszystkich usług na rzecz Abonenta, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta.
 7. Nieterminowe wnoszenie opłat przez Abonenta będzie skutkować naliczeniem odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych.
 8. Najpóźniej na 14 dni przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego Abonent otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym terminie zakończenia okresu rozliczeniowego wraz z odpowiednią fakturą stanowiącą podstawę do dokonania płatności przez Abonenta. Usługodawca może również według własnego uznania przesłać ww. fakturę pocztą tradycyjną na adres Abonenta listem zwykłym lub poleconym.
 9. W czasie trwania okresu rozliczeniowego możliwa jest zmiana parametrów usługi hostingowej w górę („ulepszenie”) na wniosek Abonenta, za zgodą Usługodawcy z zachowaniem obowiązującego okresu rozliczeniowego. W takim przypadku Abonent wnosi opłatę w kwocie równej różnicy pomiędzy ceną pakietu o wyższych parametrach, a pakietu obecnie posiadanego. Okres ważności usługi pozostaje bez zmian.
 10. Opłata za usługę hostingową wnoszona przez Abonenta nie uwzględnia kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usługi, rejestracji i utrzymania domen internetowych, projektowania i modyfikacji stron internetowych, konfiguracji oprogramowania itp. Właściwe korzystanie z usługi wymaga od Abonenta posiadania odpowiedniej wiedzy oraz zasobów sprzętowych i oprogramowania.
 11. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

V. Warunki świadczenia usługi

 1. Abonent może korzystać z usługi wyłącznie w zakresie określonym w jej specyfikacji i niniejszym regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania oprogramowania instalowanego przez Abonenta, a także skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł dostępu umożliwiających m.in. zmianę konfiguracji usługi lub zawartości plików i baz danych umieszczonych na serwerze.
 3. Abonent zobowiązuje się korzystać z usługi zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie podejmować działań polegających w szczególności na:

  1. umieszczaniu na serwerze treści niezgodnych z obowiązującymi w Holandii przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie, nawołującymi do przemocy, nienawiści, zawierającymi sceny pornograficzne z udziałem dzieci lub zwierząt), normami społecznymi, obyczajowymi i net etykietą,
  2. świadomym lub nieświadomym działaniu na szkodę innych Użytkowników (np. rozsyłania masowej korespondencji, tzw. SPAM), a także podejmowaniu innych działań na szkodę Usługodawcy,
  3. umieszczeniu na serwerze takich elementów, jak np. wirusy, trackery sieci P2P, serwery proxy, programy typu RapidLeech, strony o tematyce warezowej, gry przeglądarkowe, programy transmitujące w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz, pliki wykorzystywane przez inne serwery nie administrowane przez Usługodawcę (np. zdjęcia w serwisach aukcyjnych), chyba że specyfikacja danej usługi hostingowej dopuszcza takie działania,
  4. przeniesieniu na osoby trzecie prawa do korzystania z usługi bez zgody i wiedzy Usługodawcy,
  5. świadomym lub nieświadomym powodowaniu niestabilności systemu usług hostingowych,
  6. świadomym lub nieświadomym działaniu prowadzącym do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  7. naruszeniu praw osób trzecich, w szczególności naruszaniu praw autorskich.
 4. Usługodawca ma prawo w każdym czasie wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia techniczne mające na celu uniemożliwienie Abonamentowi podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub zaistnieniu okoliczności prowadzących do niestabilności systemu usług hostingowych, Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi hostingowej na rzecz Abonenta lub częściowym ograniczeniem jej funkcjonalności, a także do podejmowania innych działań mających zapobiegać skutkom naruszenia regulaminu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usługi hostingowej na rzecz Abonenta z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym regulaminie pkt 10., o ile nie doszło do naruszania przez Abonenta postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Usługodawca tworzy regularną kopię zapasową danych umieszczonych na serwerze, zgodnie ze specyfikacją danej usługi hostingowej, z której w przypadku awarii powstałej z winy Usługodawcy przywracane są dane bez dodatkowej opłaty.
 8. Usługodawca udostępnia w ramach usługi hostingowej mechanizmy informatyczne pozwalające na samodzielne tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie z niej danych przez Abonenta. Usługodawca zaleca Abonentowi tworzenie własnej kopii zapasowej. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Abonenta, Usługodawca może odtworzyć dane z posiadanej przez siebie kopii zapasowej na koszt Abonenta.
 9. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu kalendarzowym przewidzianego w specyfikacji danej usługi hostingowej miesięcznego limitu transferu danych, Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi hostingowej na rzecz Abonenta lub częściowym ograniczeniem jej funkcjonalności do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekroczenie limitu transferu danych. W przypadku zmiany, na wniosek Abonenta, posiadanego pakietu hostingowego na pakiet o wyższym limicie transferu danych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu od Abonenta zlecenia zmiany posiadanego pakietu hostingowego przywraca normalne funkcjonowanie usługi hostingowej.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu, konserwacji sprzętu lub aktualizacji oprogramowania, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  2. wysyłania na konta poczty elektronicznej podane przez Abonenta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach i promocjach Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki będzie wykorzystywana usługa hostingowa, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje oraz materiały znajdujące się na serwerze Abonenta ani za zawartość przesyłanych przez Abonenta wiadomości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu usług, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy ani utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu lub oprogramowania), na które, pomimo dołożenia należytej staranności, Usługodawca nie miał wpływu.
 12. Wysokość roszczenia Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości wniesionej przez Abonenta opłaty za świadczenie usługi hostingowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą roszczenia.
 13. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści, potencjalnych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona.
 14. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji usługi. Korespondencję wysłaną przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Abonenta podany przy rejestracji usługi lub inny podany (zmieniony) w późniejszym okresie przez Abonenta w czasie świadczenia usługi uważa się za doręczoną. To samo dotyczy korespondencji wysyłanej listem poleconym na ostatni znany adres Abonenta.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, musi być sporządzona w formie pisemnej i określać:

  1. Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie.

  
Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.

 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji i jego uzasadnienie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2015.
 2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wprowadzić nowy regulamin świadczenia usług hostingowych albo dokonać zmian w treści obowiązującego regulaminu.
 3. O wprowadzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Abonenta przesyłając mu na wskazany przez niego do korespondencji adres poczty elektronicznej e-mail z informacją o wprowadzanych zmianach.
 4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu. Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w punkcie VII p.5. Regulaminu.
 5. Usługodawca może także określić inny sposób wejścia w życie regulaminu, którego nowa treść będzie obowiązywać od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi hostingowej na rzecz danego Abonenta w kolejnym okresie rozliczeniowym. W takim przypadku Usługodawca zawiadomi Abonenta o zmianie regulaminu w sposób opisany w pkt. VII p.3. regulaminu, w terminie co najmniej 14 dni przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego.
 6. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej z Abonentem umowy o świadczenie usług hostingowych wymaga zgody Usługodawcy.
 7. Do umów zawartych z Usługodawcą na podstawie niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa holenderskiego.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.